Närvärme

Biobränslets väg från skogen till värme

Nästan allt råmaterial man får från skogen kan användas som biobränsle (stubbar, stammar, grenar m.m.).

Flis gjord av stubbar kan inte brännas i Lappträsk Värmes verk eftersom den kan vara oren.

Allmänt förfaringssätt är, att råmaterialet lagras under ca ett år nära avverkningsplatsen i så höga högar som möjligt. Högarna täcks med skyddande kartong för att det ska torka bättre.

Tumregeln är, att det inte lönar sig att bränna vatten. Bästa resultatet ur alla synvinklar får man då råmaterialet är torrt.

Följande skedet är flisningen som sker med en särskild flyttbar flismaskin direkt på transportfordonets flak. Korta sträckor körs med traktor och längre sträckor transporteras med lastbil.

För närvarande har det varit lätt att få råmaterial, till stor del från områden i Lappträsk, men även från andra närliggande områden.

Fliset körs med traktor eller lastbil till värmeverket och flaket töms direkt i ett lagringssilo. Fjärrvärmeverket i Kapellby har två lagringssilon, tillsammans är volymen ca 300 m³ flis.

Från lagringssilot leds fliset till en horisontellt transportband som för fliset till en liten lagringssilo och därifrån matas det genom två skruvtransportörer till biopannan.

Anläggningen är helt automatiserad och sköter ”sig själv”. Den jourhavande besöker anläggningen en gång i dygnet och kan per telefon nås under hela dygnet. Vid eventuella störningar meddelar anläggningen per telefon till den jourhavande om störningen och han inleder nödvändiga åtgärder.

Varmt vatten från anläggningen cirkulerar i fjärrvärmenätet. Vattnets maximala temperatur är 120 grader, normalt kring 100 grader.

Vattnet från fjärrvärmenätet kommer inte alls i kontakt med vattnet i fastighetens vattenledningsnät.

Värmen från fjärrvärmenätet leds genom fastigheternas värmeväxlare till husets nätverk.

Fastigheternas förbrukning mäts enligt temperaturskillnaden på vattnet som kommer in från och går ut till fjärrvärmenätet.